• Use Account

    Use Account

    DATE: 22/11/2017 TIME: 22/11/2017

    การเข้าใช้งานบัญชีของลูกค้า สามารถเข้าเมนูโดยการคลิกที่ชื่ออีเมลของลูกค้าตรงแถบด้านบนขวาของหน้าเว็บไซต์ ดังภาพด้านล่าง บัญชีของลูกค้าจะประกอบไปด้วย…